Product

 

 

请保存在原装密闭容器中 BLUESIL HCR 9140 M A2 的标准有效期是从生产日期起 12个月 请参考包装上的储存建议和失效日期。超期后,埃肯有机硅将不再保证产品符合销售规范。

BLUESIL HCR 9140 M A2

高温硫化硅橡胶母料

中南美;北美;欧洲中东非洲

 Characteristics_A

 

 

 Characteristics_B

 

 

 

 

 Table_Characteristics_A_And_B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NeedAnExpert

 

 

 

 

 CS

 

 

 SS

 

 

 Certif

 

 

 

 

 Brochures

 

 

 TDS