Product

 

 

请保存在原装密闭容器中 BLUESIL RTV 3621 QC A 的标准有效期是从生产日期起 6个月 请参考包装上的储存建议和失效日期。超期后,埃肯有机硅将不再保证产品符合销售规范。

请查看安全数据表

BLUESIL RTV 3621 QC A

离型

双组份室温硅橡胶

北美

 Characteristics_A

 

 

粘度7000PairedCompISO 2555厘泊

 Characteristics_B

 

 

粘度7000PairedCompISO 2555厘泊

 

 

 Table_Characteristics_A_And_B

 

 

tear-strength_a14604f3-602f-4240-a9bf-15d90bbfbd13tear-strength_a14604f3-602f-4240-a9bf-15d90bbfbd13撕裂强度> 56PairedMixlb/in
hardness_cd523e03-72a3-4261-93f9-36f7bbeeafb1hardness_cd523e03-72a3-4261-93f9-36f7bbeeafb1硬度20PairedMixASTM D 2240邵氏A
pot-life_0d649a54-7503-4c7c-a047-9d0c4b3e9f6apot-life_0d649a54-7503-4c7c-a047-9d0c4b3e9f6a适用期2.75PairedMixASTM C 603min
elongation_68a5ddf2-2baf-4e60-ac6f-0a8a18a758b2elongation_68a5ddf2-2baf-4e60-ac6f-0a8a18a758b2延伸率> 500PairedMixASTM D 412%
tensile-strength_e61eb2e0-4dc3-47b0-a61f-b673f1b265dctensile-strength_e61eb2e0-4dc3-47b0-a61f-b673f1b265dc抗拉强度> 655PairedMixASTM D 412psi

 

 

 

 

BLUESIL RTV 3621 QC BBLUESIL RTV 3621 QC B/our_offer/Product/90060164/90060165/BLUESIL-RTV-3621-QC-B

 

 

 

 

 NeedAnExpert

 

 

 

 

 CS

 

 

 SS

 

 

 Certif

 

 

 

 

 Brochures

 

 

 TDS