Product

 

 

BLUESIL TCS 7534 B SH 储存温度介于 -20°C / -4°F 和 40°C / 104°F 之间时,从生产日期开始产品保质 12 个月

请查看安全数据表

BLUESIL TCS 7534 B SH

涂层;纺织涂层;防火;高温防护;疏水;保护;抗紫外线;防水性

双组份室温硅橡胶

亚太区

 Characteristics_A

 

 

 Characteristics_B

 

 

 

 

 Table_Characteristics_A_And_B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NeedAnExpert

 

 

 

 

 CS

 

 

 SS

 

 

 Certif

 

 

 

 

 Brochures

 

 

 TDS