Product

 

 

请保存在原装密闭容器中 SILBIONE HS FIRM GEL LV A 的标准有效期是从生产日期起 24个月 请参考包装上的储存建议和失效日期。超期后,埃肯有机硅将不再保证产品符合销售规范。

请查看安全数据表

SILBIONE HS FIRM GEL LV A

SILBIONE HS FIRM GEL LV A/B

生物相容性

双组份室温硅橡胶

亚太区;中南美;北美

 Characteristics_A

 

 

粘度300PairedCompNF T 76102厘泊
颜色In specificationPairedComp

 Characteristics_B

 

 

粘度300PairedCompISO 2555厘泊
颜色In specificationPairedComp

 

 

 Table_Characteristics_A_And_B

 

 

pot-life_0d649a54-7503-4c7c-a047-9d0c4b3e9f6apot-life_0d649a54-7503-4c7c-a047-9d0c4b3e9f6a适用期> 1.3PairedMixASTM C 603hrs

 

 

 

 

SILBIONE HS FIRM GEL LV BSILBIONE HS FIRM GEL LV B/our_offer/Product/90054345/90054344/SILBIONE-HS-FIRM-GEL-LV-B

 

 

 

 

 NeedAnExpert

 

 

 

 

 CS

 

 

 SS

 

 

 Certif

 

 

 

 

 Brochures

 

 

 TDS