Product

 

 

BLUESIL GRS 55 NG 储存温度低于40°C / 104°F 时,从生产日期开始产品保质 60个月

BLUESIL GRS 55 NG

润滑

原料

亚太区;欧洲中东非洲;中南美

 Characteristics_A

 

 

用过的针入度280MonocompASTM D 2171/10mm
挥发物含量< 2.5MonocompMIL-S-8660C%
挤出速率< 5MonocompMIL-S-8660C%

 Characteristics_B

 

 

 

 

 Table_Characteristics_A_And_B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NeedAnExpert

 

 

 

 

 CS

 

 

 SS

 

 

 Certif

 

 

 

 

 Brochures

 

 

 TDS