Product

 

 

BLUESIL RTV 141 A E5 储存温度介于 -20°C / -4°F 和 30°C / 86°F 之间时,从生产日期开始产品保质 24 个月

BLUESIL RTV 141 A E5

光学级灌封胶;光学透明性;保护;抗紫外线

双组份室温硅橡胶

亚太区;中南美;欧洲中东非洲;北美

 Characteristics_A

 

 

粘度3500PairedCompNF T 76102mPa.s

 Characteristics_B

 

 

 

 

 Table_Characteristics_A_And_B

 

 

hardness_cd523e03-72a3-4261-93f9-36f7bbeeafb1hardness_cd523e03-72a3-4261-93f9-36f7bbeeafb1硬度50PairedMixDIN 53505邵氏A
elongation_68a5ddf2-2baf-4e60-ac6f-0a8a18a758b2elongation_68a5ddf2-2baf-4e60-ac6f-0a8a18a758b2延伸率120PairedMixNF ISO 37%
tensile-strength_e61eb2e0-4dc3-47b0-a61f-b673f1b265dctensile-strength_e61eb2e0-4dc3-47b0-a61f-b673f1b265dc抗拉强度6PairedMixNF ISO 37MPa

 

 

 

 

BLUESIL RTV 141 B E5BLUESIL RTV 141 B E5/our_offer/Product/90062024/90062027/BLUESIL-RTV-141-B-E5

 

 

 

 

 NeedAnExpert

 

 

 

 

 CS

 

 

 SS

 

 

 Certif

 

 

 

 

 Brochures

 

 

 TDS