Product

 

 

请保存在原装密闭容器中 BLUESIL FLD 621V200 U1 的标准有效期是从生产日期起 24个月 请参考包装上的储存建议和失效日期。超期后,埃肯有机硅将不再保证产品符合销售规范。

BLUESIL FLD 621V200 U1

隔热;高温防护;疏水;润滑;不粘;防水性

乙烯基硅油

北美

 Characteristics_A

 

 

外观In specificationMonocompASTM E 2680

 Characteristics_B

 

 

 

 

 Table_Characteristics_A_And_B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NeedAnExpert

 

 

 

 

 CS

 

 

 SS

 

 

 Certif

 

 

 

 

 Brochures

 

 

 TDS