Product

 

 

获取更多信息,请下载PDF格式的技术数据表

请保存在原装密闭容器中 SILBIONE RTV 4410 LD B 的标准有效期是从生产日期起 6个月 请参考包装上的储存建议和失效日期。超期后,埃肯有机硅将不再保证产品符合销售规范。

请查看安全数据表

SILBIONE RTV 4410 LD B

双组份室温硅橡胶

亚太区;中南美;欧洲中东非洲;北美

 Characteristics_A

 

 

 Characteristics_B

 

 

 

 

 Table_Characteristics_A_And_B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NeedAnExpert

 

 

 

 

 CS

 

 

 SS

 

 

 Certif

 

 

 

 

 Brochures

 

 

 TDS