Product

 

 

避免光照。避免将废液排放到下水道、河道或地面上,冷藏干燥通风储存,远离不相容的物质、明火和高温,容器用氮气保护,避免与氧化剂接触,适合容器:内部涂有环氧树脂的钢桶。请查阅这个产品的物质安全数据表

SILCOLEASE PC-370

SILCOLEASE PC-370和SILCOLEASE CATA 11091M都是用于无溶剂加成反应中的铂金催化剂。这两种催化剂分散在乙烯基封端的硅氧烷聚合物中,在这两种催化剂中,乙烯基和铂金的数量是不同的。

涂层;不粘;离型

加成型催化剂

硅油

北美

 Characteristics_A

 

 

 Characteristics_B

 

 

 

 

 Table_Characteristics_A_And_B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NeedAnExpert

 

 

 CS

 

 

 SS

 

 

 PressRelease

 

 

 

 

 Brochures

 

 

 TDS