Product

 

 

获取更多信息,请下载PDF格式的技术数据表

请保存在原装密闭容器中 BLUESIL CB MB102 的标准有效期是从生产日期起 24个月 请参考包装上的储存建议和失效日期。超期后,埃肯有机硅将不再保证产品符合销售规范。

请查看安全数据表

BLUESIL CB MB102

添加剂;隔热;高温防护;保护

高温胶添加剂

欧洲中东非洲

 Characteristics_A

 

 

 Characteristics_B

 

 

 

 

 Table_Characteristics_A_And_B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NeedAnExpert

 

 

 

 

 CS

 

 

 SS

 

 

 Certif

 

 

 

 

 Brochures

 

 

 TDS