Product

 

 

Starsil Gum 795 储存温度低于40°C / 104°F 时,从生产日期开始产品保质 18个月

请查看安全数据表

Starsil Gum 795

STARSIL GUM 795是聚二甲基甲基乙烯基生胶。它特别设计用来制造高温硫化硅橡胶的混炼胶,颜色母料,加工助剂,及硅橡胶,塑料和有机弹性体的补强和增量填料。

生胶

  • 长期储存稳定
  • 锥入度适中
  • 低挥发性
  • 优异的热稳定性,可至200°C
  • ​塑料和有机弹性体的母料
  • 彩色颜料和加工助剂

亚太区

 Characteristics_A

 

 

 Characteristics_B

 

 

 

 

 Table_Characteristics_A_And_B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NeedAnExpert

 

 

 

 

 CS

 

 

 SS

 

 

 Certif

 

 

 

 

 Brochures

 

 

 TDS